Kanalizacioni sistem
________________________________________________________________________________________________________________________________ . . . . . . . . . . . .

Kanalizacioni sistem

Javnom kanalizacijom je pokriven samo grad Aleksinac (oko 80% pokrivenosti) i prigradsko naselje Aleksinački Rudnik (100% pokrivenosti).

Ispusti kanalizacije u recepcijent okt 2015

Pored reke Moravice u Aleksincu, početkom 90-tih godina, izgrađen je glavni gradski  kolektor prečnika DN1000 mm od AB cevi.

Komunalna otpadna vode Aleksinca se bez prečišćavanja ispušta u recepcijent reku Moravicu i Južnu Moravu na 5 lokacija.

Atmosferska kanalizacija je kombinovana sa fekalnom, a novoizgrađeni atmosferski kolektori su povezani na glavni kolektor DN1000 mm.

Ukupna dužina kanalizacionih linija je oko 40 km i više od polovine je izrađena od PVC i PE cevi. Sva voda se gravitaciono prikuplja i ne postoje prepumpne fekalne stanice.

Kanalizacija na Aleksinačkim Rudnicima koja je datira još iz 30.-tih godina eksploatacije rudnika i krajem 70 tih godina preko novoigrađenog kolektora usmerena u Južnu Moravu. Ostali deo opštine Aleksinac ne poseduje kanalizacionu mrežu.

Shodno „Zakonu o vodama“, Preduzeće radi kvartalne analize otpadnih voda na mestu ispusta kanalizacije u recepcijent.

Za održavanje kanalizacije se koriste specijalna komunalna vozila za odgušenje „Kanal-Džet“ i fekalna cisterna.