Obaveze potrošača
________________________________________________________________________________________________________________________________ . . . . . . . . . . . .

Obaveze potrošača ("Izvod iz Odluke o javnom vodovodu i kanalizaciji opštine Aleksinac“)

 

Član 51.

Korisnik je obavezan da:

 • -- Izvede i održava unutrašnju vodovodnu instalaciju u skladu sa uslovima i odredbama ove Odluke;
 • -- Omogući pristup radnicima JKP-a do vodomera, instalacija javnog vodovoda i priključaka unutar građevinske parcele;
 • -- Održava vodomerno sklonište sa propisnim metalnim poklopcem, tako da ono bude čisto, suvo i bez drugih sadržaja i instalacija, vodomer zaštićen od mraza, toplote, dodira sa podzemnom i površinskom vodom, kao i od mehaničkog oštećenja;
 • -- Prijavi kvar na priključku ili vodomeru u roku od 2 dana po uočavanju kvara po proceduri JKP-a;
 • -- Onemogući povratak vode iz unutrašnjih vodovodnih instalacija u mrežu javnog vodovoda;

 

Član 52.

Zabranjeno je:

 • -- Graditi objekte, nasipe i saditi zasade nad magistralnim cevovodom i javnom vodovodnom mrežom;
 • -- Na bilo koji način oštećivati instalacije i objekte javnog vodovoda;
 • -- Neovlašćeno (samovoljno) postavljanje vodovodnog priključka od strane neovlašćenog lica, ili bez odgovarajuće tehničke dokumentacije i odobrenja JKP-a;
 • -- Uzimati vodu pre vodomera;
 • -- Parkirati vozila, ostavljati bilo koje predmete na poklopcima šahti na javnoj površini ili ispred protiv požarnih hidranata;
 • -- Dozvoliti uzimanje vode drugom korisniku sa jednog priključka bez saglasnosti JKP-a,
 • -- Spajati unutrašnje vodovodne instalacije objekta na jednoj građevinskoj parceli sa unutrašnjim vodovodnik instalacijama objekta na drugoj građevinskoj parceli;
 • -- Vršiti zatvaranje instalacija usled čega drugi legalni korisnici ostaju bez mogućnosti korišćenja vode;
 • -- Skidati vodomer ili samovoljno ga popravljati i menjati;
 • -- Zatvarati prvi ventil ispred vodomera;
 • -- Skidati ili oštećivati plombe na vodomeru ili prvom ventilu;
 • -- Postavljati druge instalacije u vodomernom skloništu (instalacije vode sa alternativnog izvora vode, kanalizacije, energetske ili telekomunikacione kablove, instalacije gasa) osim instalacija priključaka na javnu vodovodnu mrežu;
 • -- Povezati priključak javnog vodovoda sa priključkom alternativnog izvora vode (bunar, seoski vodovod i sl.);
 • -- Korisiti kućne vodovodne instalacije za uzemljenje električnih instalacija i uređaja;

 

Član 70.

-- Korisnici su dužni da održavaju u ispravnom stanju unutrašnju kanalizacionu instalaciju i priključni kanalizacioni šaht sa poklopcem.