Postrojenje za preradu vode "Bresje"
________________________________________________________________________________________________________________________________ . . . . . . . . . . . .

Postrojenje za preradu vode „Bresje“

 

 Prerada vode

Postrojenje za preradu vode „Bresje“, u selu Subotincu, pušteno je u rad 1986. godine nakon dovršetka izgradnje brane Bovan i cevovoda sirove vode. Locirano je na parceli površine 2 61 11 ha tako da voda gravitaciono doprema sa brane „Bovan“ transportnim cevovodom sirove vode.

Bresje 3

Bresje 4

 Kvalitet vode u akumulaciji, u vreme puštanja postrojenja u rad, bio je IIa klase, tako da je izabrana klasična tehnologija prerade vode za piće:

  • -- Predhlorisanje,
  • -- Proces bistrenja sa dodavanjem aluminijum-sulfata i polielektrolita (koagulanta i flokulanta) sa taloženjem na lamelarnom taložniku,
  • -- Filtracija na brzim peščanim filtrima,
  • -- Završna dezinfekcija hlorom.

Na postrojenju postoje dve zasebne tehnološke linije, svaka sa po 3 pojedinačna modula za preradu vode. Projektovani kapacitet prerade postrojenja je 300 lit/sec.

Nakon prerade čista voda se čuva u dva rezervoara kapaciteta V=2 x 500 m na postrojenju a odatle se transportuje magistralnim cevovodom prečnika 800 mm do glavnog rezervoara „V okno“ u Aleksincu.

Na samom postrojenju se nalaze i pumpne stanice za prepumpavanje vode do rezervoara „Subotinac“ i do Rezervoara „Kurilovica“.

Bresje 5

Bresje 6

Bresje 1

Bresje 2

Praćenje kvaliteta vode

Kvalitet vode se u toku tehnološkog procesa prerade prati na svaka 2 časa u laboratorijama na postrojenju „Bresje“.

Za ove potrebe na postrojenju postoje hemijska i mikrobiološka laboratorija, sa adekvatnim stručnim osobljem: diplomiranim hemičarem, biologom i laboratorijskim tehničarina.

U pomenutim laboratorijama se rade i analize vode iz mreže, i one su interne, dok se eksterne analize vode rade od strane „Instituta za javno zdravlje“ Niš u skladu sa važećim „Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće“.

Bresje 7

Bresje