Primena savremenih tehnologija
________________________________________________________________________________________________________________________________ . . . . . . . . . . . .

Primena savremenih tehnologija za efikasan rad vodovoda

Razvoj tehnologije i nauke u svim sferama privrede, uticao je na ponudu adekvatne i kvalitetne opreme za izgradnju, održavanje vodovoda i vodnih objekata, pre svega pumpnih stanica i rezervoara za vodosnabdevanje.

  • -- Korišćenje novih materijala za izradu vodovodne mreže pre svega HDPE100-RC dvoslojnih cevi, koje su mehanički otpornije, ne traže posteljicu od peska u rovu a životni vek im je do 100 godina. Takođe, primena elektrofuzionog fitinga za povezivanje cevi, veza i kućnih priključaka. Za veće prečnike koriste se visokokvalitetne cevi od duktila EN GJS400.

S1

S2

  • -- Energetska efikasnost je u današnje vreme sve više prisutnija i kao obaveza uštede električne energije. JKP“Vodovod i kanalizacija“ Aleksinac je još 2011.godine krenula sa primenom gotovih rešenja koje su do sada dovele do uštede el.energije u proseku od 30-40%. Mere koje su dovele do ovakvih rezultata bile su: zamena starih pumpi za vodu novim efikasnijim, kompenzacija reaktivne energije na objektima VIK i automatsko upravljanje sistemom distribucije vode uz daljinski nadzor dislociranih objekata. Preduzeće će i dalje raditi na smanjenju troškova električne energije jer ovi troškovi daju veće rezultate u finansijskom smislu, a samim tim smanjuju troškove proizvodnje i distribucije vode.

S3

S4

S5

S6

  • -- Primena savremene opreme za merenje i detekciju kvarova na vodovodnoj mreži omogućava da se sistematski radi na praćenju potrošnje (protoka vode u raznim dnevnim i noćnim periodima) i ispitivanju ispravnosti trasa cevi i priključaka potrošača. JKP“Vodovod i kanalizacija“ Aleksinac poseduje, i koristi, pomenutu opremu za merenje pritiska-logeri pritiska, ultrazvučni merač protoka, uređaj za ispitivanje kvarova na cevovodu primenom korelacije, akustični uređaj za ispitivanje mikrolokacije kvara (geofon), traser metalnih cevi i detektor feromagnetnih materijala.

Pomenuta oprema služi za otkrivanje i podzemnih kvarova kada voda ne izbija na površinu.

S7

S8

S9

S10

  • -- GIS (geografski informacioni sistem). JKP je u okviru KFW programa započelo sa aktivnostima na uvođenju GIS-a sistema u kojem se objedinjuju, čuvaju i ažuriraju prostorni i numerički podaci o brojnim elementima poslovnih procesa, kao i podaci o aktivnostima koje se obavljaju nad tim elementima. GIS omogućava integrisanje geometrijskih (prostornih) i negeometrijskih (opisnih) podataka iz različitih izvora i različitih formata. U jedinstvenoj tehničkoj bazi prostornih i numeričkih podataka, GIS objedinjuje podatke o katastrima vodovodne i kanalizacione mreže, sa pratećim objektima i čvorovima. Model terena sadrži georeferencirane snimke, topografske karte i digitalni katastarski plan. Baza podataka sadrži i snimke sa terena koji su locirani na samom mestu intervencije, snimljeno i ucrtano izvedeno stanje sa terena, I trebaju da olaksaju analizu i donošenje poslovnih procena i radnih naloga.

Softver na kome se zasniva GIS-a je „Geomedia“ i isti je sa računarskom jedinicom donacija KFW-a.

S11

S12